home page ΕΡΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΑ
GREECE ΕΝ | ΕL
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας: ETEM A.E. 
 
H ETEM A.E. χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες σκοπούς, όπως είναι να θεμελιώσει και να εκπληρώσει μία συμβατική υποχρέωση, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της ETEM A.E. ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία υπάρχει συγκατάθεσή σας. 
 
Ποιου και τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 
 
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν τους πελάτες της εταιρείας που είναι φυσικά πρόσωπα, καθώς και με τους εκπροσώπους νομικών προσώπων-πελατών, συνεργαζόμενων τρίτων εταιριών ή υπεργολάβων, επισκεπτών, καθώς και με εκείνους που έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία. Τα δεδομένα αφορούν : 
 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, εργοδότη, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου 
 • Στοιχεία ταυτοποίησης για την ασφαλή είσοδο και παραμονή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου / άδειας παραμονής, αριθμό αδείας οχήματος, κυκλοφορίας οχήματος 
 • Πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή ή συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας 
 • Επιπρόσθετα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους πελάτες, συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους: 
    -  Λεπτομέρειες πληρωμής, παράδοσης και τιμολόγησης 
    - Έγγραφα που απαιτούνται για εργασίες τρίτων στις εγκαταστάσεις μας 
 • Ή αναφορικά με τους αιτούντες εργασία: 
   - Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου
     και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων 
   - Ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα 
   - Λεπτομέρειες σχετικές με την ασφαλιστική κατάσταση και τυχόν υφιστάμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
   - Προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα 
   - Συστάσεις προϋπηρεσίας 
   - Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τυχόν παρέχετε μέσω των εγγράφων που μας υποβάλετε 
 
Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα 
 
Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την εταιρεία μας, άλλες εταιρείες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, καθώς και συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους μας, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων και τη διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας μας μαζί σας ή επιβάλλεται στην εταιρεία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας. 
Tα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποσταλούν σε άλλες εταιρείες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, καθώς και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
Υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 
Η πρόθεση της εταιρείας μας είναι να διασφαλίσουμε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας. 
Η εταιρεία μας, καθώς και οι υπεργολάβοι μας, εξωτερικοί συνεργάτες όταν χρησιμοποιούνται, απαιτείται να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις. 
 
Τήρηση προσωπικών δεδομένων 
 
Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για μία χρονική περίοδο, ανάλογη με τον σκοπό χρήσης τους για έκαστην κατηγορία δεδομένων. 
Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων της εταιρίας έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά. 3 
 
Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργία προφίλ 
 
Δεν λαμβάνει χώρα καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων. 
 
Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων 
 
Παρακαλούμε ενημερωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα : 
1) Να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε την χορήγηση αντιγράφου. 
2) Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων. 
3) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει τη συνεργασία ή / και την προσφορά υπηρεσιών, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων. 
4) Για πληροφορίες που συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα. π.χ. στις περιπτώσεις §3 & §4 ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά, αν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από το νόμο, ή για έννομα συμφέροντα της ETEM A.E. μέχρις ότου τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ισχυρά. 
5) Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύννομα ή δεν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή της χώρας κατοικίας, εργασίας σας ή της ETEM A.E. Τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής για την ETEM A.E. είναι : 
 
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα> 
Ιστοσελίδα : www.dpa.gr 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : contact@dpa.gr 
 
Επικαιροποιήσεις Δήλωσης 
 
Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 
Τηλ. 210 4898605 
e-mail: privacy@etem.com  

 

-------------------------------------- 


TERMS OF USE

Welcome to the websites of ETEM.

Please read carefully the following instructions, that constitute internationally recognized terms and conditions concerning the access and use of our web pages.

 

Terms of use

Every visitor or user of the website should read and study carefully the following terms, before visiting and using the web pages and in case of disagreement he must restrain from making any further use. Otherwise it would be deemed that he has approved unconditionally the above mentioned terms and have given his consent. The following terms of use apply for the whole content of our website.

ETEM has the right to change at any time the terms and conditions of use while the users/visitors must check every time for potential changes and in the case that they continue the use it is deemed that they accept unconditionally the changed terms and conditions. In the opposite case they have to restrain from visiting our website.

ETEM expend every possible effort so as the content and the information that appears every time in its website to be as accurate and true as possible, it does not bear, though, any responsibility for the credibility, completeness or the fact that information is or not updated. Anything provided to users/visitors through our website does not in any case, directly or indirectly, constitute encouragement, advise or exhortation for the conduct of any act but it’s up to the distinctive discretion of users/visitors to evaluate what it is provide to them and act based on their own will, with no responsibility from our side.

User /Visitor that uses the services or our web site must do so in accordance to law, moral consideration and the present terms and not proceed to acts or omissions that can cause harm to the function of the web site or to intellectual property rights of third parties.

 

Declaration for the waver of Responsibility

ETEM in no case bears any responsibility for any demands or sanctions deriving from a legal (civil or penal procedure) nor for any damages caused by visitors of our website or third parties by means that are related to the faction or not or the use of our website or the information that it has or due to incapability or providing services or information that normally are provided by our website or due to any intervention or third parties to products or services or information, that re provided through the website.

ETEM and its partners put every possible effort for the good faction of its website, with no guarantees that , its services and the servers that host it, will not be interrupted, will be error free and free from viruses and other similar elements. ETEM and its partners do not bear any responsibility for disasters of any kind that can be caused by the use of the present website included but not restricted, to direct, indirect, random, coincidental and consequential damages.

 

Copyright and industrial property rights

Except as otherwise provided (intellectual property right of third parties, partners and bodies, and the intellectual property rights on the source code, that belongs to the company that has created the website) all its content, including all website’s files, are intellectual property, registered trademarks and services’ and products’ trademarks of ETEM and are protected according to the relevant articles of the Greek legislation, the European law and the international conventions.

Consequently, all the abovementioned are provided for personal, non commercial use, under the prerequisite that you maintain the notes concerning creator’ s rights and other relative rights of intellectual property, that are included in the authentic material, in all copies of that material and of course it forbidden to change the material of the website in any way or reproduction or public exhibition, or performance or upload or distribution or any use for commercial or other purposes.

There is an exception to the above mentioned for the mere save of one copy, part of the content in one simple personal PC for personal and not public or commercial use without omitting the indication of extraction from the present website and without in any way infringing the relevant copyright and industrial property rights.

The rest products and services that are mentioned in the web pages of the present web site and have the logo of the relevant bodies, companies, partners, partnerships or editions, constitute their copyright and industrial property right.

 

 

 

 


Εκτυπώστε τη σελίδα, ή στείλτε τη σε ένα φίλο σας
 


Δίκτυο συνεργατών Έργα συνεργατών
ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ - ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΡΤΕΣ ΡΟΛΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ